Начало

Етичен кодекс


 

Етичен кодекс

Българска асоциация за закрила на пациентите

 

Етичният кодекс  определя стандартите за етично поведение  при осъществяване на дейността на  Българска асоциация за закрила на пациентите. Правилата, заложени в него, се отнасят както до  Българска асоциация за закрила на пациентите, така и до всяка организация неин член.  Други организации, които не са членове на  Българска асоциация за закрила на пациентите, могат също да приемат и спазват разпоредбите на този кодекс.

 

Общи положения

Българска асоциация за закрила на пациентите е независима организация на юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България.

Българска асоциация за закрила на пациентите е учредена по Закона за  юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, за  да  представлява и  защитава правата и интересите на пациентите, според действащата нормативна уредба.

Българска асоциация за закрила на пациентите е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер. Тя е независима организация, която осъществява всички свои дейности при пълна прозрачност.

 

Обществена отговорност

Българска асоциация за закрила на пациентите осъзнава, че нейната дейност оказва влияние върху формирането на обществените нагласи по отношение на понятието  „пациентска организация" и се счита длъжна да отговори на обществените очаквания за спечелване на общественото доверие. 

 

Равни права и възможности

Българска асоциация за закрила на пациентите работи за постигане на модерно, висококачествено, ориентирано към пациента здравеопазване в Република България, изразяващо се  в зачитане правата на пациента, гарантиране достъпа до адекватно лечение, осигуряване на съвременни условия за лечение, постигане на високо качество на живот на пациента.

Българска асоциация за закрила на пациентите се бори срещу дискриминацията в българското здравеопазване  на  база  вид заболяване, пол, възраст и други признаци, както и  срещу неравнопоставеността на  пациентите в здравната система,  като се  позовава на Конституцията на Република България и действащото законодателство.

Българска асоциация за закрила на пациентите работи за развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система; включването на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването; преодоляването на обществените предразсъдъци относно мястото на пациента в обществото и утвърждаването му като равноправен гражданин.

 

Етични норми

Българска асоциация за закрила на пациентите осъществява дейността си като спазва принципите на законност, честност,  лоялност, демократичност,  прозрачност, безпристрастност, съпричастност,  политическа  и религиозна  неутралност,  компетентност, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

Отношенията между членовете на Българска асоциация за закрила на пациентите се основават на принципите на взаимно доверие,  уважение,  толерантност, етичност, лоялност, сътрудничество и взаимопомощ.

Член на Българска асоциация за закрила на пациентите или на неин ръководен орган няма право под каквато и да е форма да използва положението си в организацията за получаване на собствени облаги или облаги за ръководената от него организация или група, както и да извършва действия, водещи до уронване на авторитета на организацията или на неин член.

 

Членство

Българска асоциация за закрила на пациентите е отворена структура и приветства членството на всяка пациентска организация, пациентска група или отделен пациент, които зачитат нейните принципи на дейност и цели, като се стреми да обхване и да отразява мнението и на недостатъчно добре представените пациентски групи в обществото. 

„Българска асоциация за закрила на пациентите" е организация с нестопанска цел  в обществена полза (включително други пациентски организации и групи), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.

 

 

Взаимоотношения с партньорите

Българска асоциация за закрила на пациентите поддържа етични и лоялни партньорски отношения с други организации от неправителствения и икономическия сектор, които зачитат нейните принципи на дейност и спомагат за постигане на стратегическите й цели.

Българска асоциация за закрила на пациентите активно взаимодейства и сътрудничи с компетентните държавни органи и институции (републикански, областни, общински) за постигане на стратегическите си цели и подпомагане на съответните служби  по отношение информираността им по проблематиката и взаимоотношенията им с организацията и нейните членове.

Българска асоциация за закрила на пациентите активно взаимодейства и сътрудничи със съсловните организации на лекарите, стоматолозите, фармацевтите, здравни професионалисти и други за постигане на стратегическите си цели.

Българска асоциация за закрила на пациентите работи за издигане на международния престиж на Република България в сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации, специализирани в сферата на дейността й и общественото здраве.

 

Принципи на финансиране

Българска асоциация за закрила на пациентите запазва своята независимост като приема единствено безусловни дарения и финансирания за свои проекти и дейности, над които има пълен контрол.

Българска асоциация за закрила на пациентите спазва принципите на и Етичните  Кодекси на професионални гилдии и индустрията и други пациентски организации в Република България.

Българска асоциация за закрила на пациентите ежегодно обявява източниците си на финансиране с кратко описание на дейностите, за които са изразходвани средствата.

Видео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5207

Партньори