Начало

История на БАЗП


 "Българска Асоциация за Закрила на Пациентите" е неправителствена организация в обществена полза, учредена през 2002 г.

           Основната дейност по защита правата на пациентите от "БАЗП" е свързана с превенция на социално-значимите заболявания, както и дейности по създаване на по-добри условия и практики за лечение на отделните видове заболявания: сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, ендокринни заболявания, зависимости,  белодробни заболявания, редки болести, както и защитата и интересите на увредени и заразени пациенти.

    "БАЗП" извършва консултиране за търсене на отговорност от отделни изпълнители на медицински услуги, свързани с незаконосъобразни действия по лишаване на пациентите от лечение в лечебни заведения, лишаване от лекарства, закъсняло лечение, увреждания и заразявания, медицински инциденти, отказ от заплащане на извършени медицински услуги по клинични пътеки.

 

 • 2002 г.- По инициатива на "БАЗП" е организирано подписване на рамково споразумение между "БАЗП" и съществуващите по това време 7 организации и фондации по различни видове заболявания за защита на правата на пациентите в РБългария и внасяне на Законопроект за правата на пациентите изработен от "БАЗП" в НС.
 • 2003 г. - "БАЗП" заведе и спечели дело срещу НЗОК за незаконното спиране реимбурсирането на лекарства за домашно лечение с 50%, на основание на което, през 2004 г. - пациентите можеха да си "върнат" 160 млн. лева с индивидуални искове.
 • Работи по усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с алгоритми на лечение по клинични пътеки, финансирани от НЗОК (2003-2010 г.), както и постяването на въпроса пред държавните институции за дофинансиране на "подценени" клинични пътеки (2008 - 2015 г.).
 • Направени са предложения за създаване и усъвършенстване на Медицинските стандарти, свързани с лечение на сърдечно-съдови заболявания, акушерство и гинекология, онкологични заболявания, урологични заболявания, ендокринни заболявания, остеопороза при жените, неврологични заболявания, редки болести и други.
 • "БАЗП" успешно води съдебни дела срещу НЗОК, РЗОК и отделни изпълнители на медицинска помощ, свързани с незаконосъобразни действия по лишаване на пациентите от лечение в лечебни заведения, лишаване от лекарства, закъсняло лечение, увреждания и заразявания, медицински инциденти, както и водене на съдебни дела от името на лечебни заведения срещи РЗОК при отказ от заплащане на извършени медицински услуги по клинични пътеки.
 • Информиране на пациентите в РБългария от 2007 г. до 2015 г. за "Европейската харта за правата на пациентите", разпространение на брошури, плакати и дипляни в лечебните заведения, медицински центрове и чрез средствата за масова информация.
 • Съвместно с ЕП организира „Европейски ден на пациента", едновременно с 28-те държави-членки на 18 Април, всяка година. "БАЗП" направи редица предложения за усъвършенстване и прилагане на Директивите за Трансгранично сътрудничество за безопасност на пациентите и други директиви и регламенти на ЕС.
 • През 2005 г. - беше изградена Национална и областни структури на "БАЗП" (от журналисти, адвокати и лекари-експерти и пациенти по вид заболявания) и координиране на дейността им на национално ниво. Кандидатствахме през м. Ноември 2005 г., за приемане в Събранието на представителите и в ръководството на НЗОК в съответствие с чл. 7 на ЗЗО.
 • Всяка година информираме пациентите и държавната администрация за незавидното място на РБългария в класациите на Европейския съюз по спазване на правата на пациентите от 2009 - 2015 г. сме на 27-мо до 31-во място в ЕС.
 • Участие в разработване на първия законопроект за правата на пациентите, внесен в Народното събрание от Коалиция за България 2002 г. и последния законопроект 2009 г..
 • Участвахме в работната група по изработването на закона за здравето 2002-2003 г., и в работната група 2002 до 2003г. по изработването на национална стратегия за борба с наркотичните зависимости и във всички работни групи от 2003 - 2015 г., формирани от МЗ и Народното събрание, свързани с усъвършенстването на ЗЗ, ЗЗО, ЗЛАХМ и др.,НРД и създаване на Закон за правата на пациентите.
 • 2009 г.-2015г. - Създаване и усъвършенстване на сайт patient.bg на "БАЗП" с цел по-добро информиране на пациентите за техните права, оказване помощ на пациентите при подаване на жалба до различните институции, извършване на рейтинг на лечебни заведения и на 30 вида специалности и създаване на възможност пациентите да гласуват по електронен път относно спазване на техните права във всяко едно лечебно заведение, в което са се лекували.
 • 2006-2009 г. Организирахме и участвахме съвместно с БЛС в обществен съвет по здравеопазване на БЛС, БФС, БАПЗГ и "БАЗП", както и в срещи и пресконференции във всички административни области на територията на страната, свързани с проблеми на нарушените права на пациенти, лекари, фармацевти и мед.сестри, както и участие в различни конференции и предупредителни протестни действия с цел подписване на адекватен НРД и гарантиране правата на пациентите в РБългария.
 • По инициатива на "БАЗП" се проведе Национална конференция 2008 г. „Българинът - европейски пациент в болно здравеопазване" с участието на министъра на здравеопазването проф. Гайдарски, МЗ, НЗОК, Медицинската общност и всички пациентски организации и приемане на меморандум с 10 точки за промяна на здравната система.
 • Участвахме в провеждането на дни на сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, бъбречни заболявания, белодробни заболявания, остеопороза, диабет, астма и други заболявания, съвместно с експерти, национални консултанти, научни дружества и други пациентски организации.
 • 2010 г. - Участие в обществения съвет по здравеопазване и срещи с министър-председателя Бойко Борисов и финансовия министър Симеон Дянков относно проблемите, свързани с финансирането на лечебните заведения.
 • 2004 г.-до 2015 г. - Участие във всички форуми и инициативи, организирани от Националния омбудсман, свързани със здравеопазването и правата на пациентите за решаване на проблемите, свързани с липсата на медицинска експертиза на национално ниво в досъдебно и съдебно производство, както и създаване на фонд за обезщетение на увредени и заразени пациенти по опита на Франция.
 • 2002 г.-до 2015 г. - Поставяне въпроса пред ръководството на Народното събрание и Комисията по здравеопазване и МЗ за крайната необходимост от приемане на Закона за правата на пациентите.
 • 2008 -2009 г. Участие в работна група на Комисията по здравеопазване, начело с д-р Антония Първанова за проучване на законодателството в ЕС за правата на пациентите, изработване и внасяне на законопроект за правата на пациентите в началото на 2009 г .
 • 2010 г.- Потърсено съдействие от Министър-председателя Бойко Борисов, Цветан Цветанов и министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова, Националните омбудсмани за решаване на проблемите свързани с липсата на медицинска експертиза на национално ниво в досъдебно и съдебно производство, както и създаване на фонд за обезщетение на увредени и заразени пациенти за излизане от кризата.
 • 2010-2015 г. -  Координиране усилията на "БАЗП" с останалите национално представителни пациентски организации за създаване на диалог между тях, с цел излъчване с консенсус на общи представители във всички структури на здравната система и недопускане конфронтиране и толериране на едни пациентски права за сметка на други.
 • През 2012 г. "БАЗП" предлага на Президента на РБългария да свика заинтересовани лица в здравеопазването и социалната политика за приоритетите в периода 2014-2020 г. - профилактика, електронно здравеопазване, спешна помощ. Консултативният съвет при Президента Росен Плевнелиев и здравния министър Атанасова потвърдиха Становището ни, че продължава и се задълбочава кризата  в здравеопазването, поради липса на реформи.
 • От 2015 г. - "БАЗП" взема участие в "Партньорство за здраве" - постоянен действащ консултативен орган към Министерски съвет по модела на Европейското партньорство, за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазването. Имаме представители и в трите обособени групи - Реформа в здравеопазването, Лекарствена политика и Качество на здравната система.
 • "БАЗП" организира и участва в провеждането на дни на онкологичните заболявания, бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови, профилактика на рак на маточната шийка, пациенти с ХБН, болести на кръвта, хепатит, очни заболявания, ХОББ, белодробни болести, остеопороза, диабет, астма и други заболявания, съвместно с медицинските дружества и другите национално представителни пациентски организации.

          Основни заболявания, съгласно Международната класификация на болестите (Десета ревизия), които са били в центъра на вниманието на "БАЗП" в периода 2005-2015 г.:

 1. F84.0 Детски аутизъм
 2. G80 Детска церебрална парализа; Q02 Микроцефалия
 3. G71.0 Мускулна дистрофия
 4. C41 Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации
 5. C50 Злокачествено новообразувание на млечната жлеза
 6. C85 Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом
 7. C71 Злокачествено новообразувание на главния мозък
 8. H44.3 Други дегенеративни болести на очната ябълка; H59.0 Синдром на стъкловидното тяло след операция по повод на катаракта
 9. M08.0 Юношески ревматоиден артрит; D89   Други нарушения с включване на имунния механизъм, некласифицирани другаде
 10. B18.2         Хроничен вирусен хепатит С;  B17.1 Остър хепатит С; B18          Хроничен вирусен хепатит
 11. G12.1 Други наследствени спинални мускулни атрофии
 12. Q67 Вродени костно-мускулни деформации на черепа, лицето, гръбначния стълб и гръдния кош
 13. G51 Увреждания на лицевия нерв; S04.5 Травма на лицевия нерв
 14. Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст
 15. Z94.0 Наличие на трансплантиран бъбрек
 16. T94 Последици от травми, обхващащи няколко области от тялото, и травми с неуточнена локализация
 17. E10 Инсулинозависим захарен диабет; E11 Неинсулинозависим захарен диабет
 18. G35 Множествена склероза
 19. L40 Псориазис
 20. N17 Остра бъбречна недостатъчност; N18 Хронична бъбречна недостатъчност
 21. A15 Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично
 22. D40.0 Простата; C61 Злокачествено новообразувание на простатата
 23. J42 Хроничен бронхит, неуточнен; J45 Астма
 24. D56 Таласемия
 25. Y58 Бактериални ваксини; Y59 Други и неуточнени ваксини и биологични вещества
 26. D35.2 Хипофиза
 27. G40 Епилепсия; F84.2 Синдром на Rett
 28. Z35.7 Наблюдение върху бременността при жена, подложена на висок риск, дължащ се на социални проблеми

 

 

Вследствие на усилената ни работа се постигна обединяването на граждански и пациентски сдружения, които представляват интересите на определени групи и категории пациенти за защита на специфичните проблеми на техните заболявания.

Продължават да са приоритет на "БАЗП" излъчването на общи представители в структури на МЗ и НЗОК. Общите и специфични права на пациентите са основна задача на усилията на "БАЗП" и нейните членове – Организацията на родители на деца с Аутизъм; родители на деца с  невро-мускулни заболявания и ДЦП; онкологични заболявания и усложнения с локализация на глава, гърди, матка и малък таз;  с онкохематологични заболявания и родители; пациенти с очни заболявания; родители на деца с автоимунни заболявания; пациенти с Хепатит "С"; пациенти с генетични заболявания; пациенти с лицеви аномалии;  родители на деца с редки болести; Асоциация на трансплантирани – на сърце, черен дроб и бъбрек;  

пострадали при травми и катастрофи;  диабетно болни; пациенти с множествена склероза (МС);  пациенти с псориазис; пациенти с урологични заболявания и простата;  пациенти с туберкулоза;  пациенти с болести на дихателните пътища; пациенти с Таласемия; Ваксино-профилактика;  пострадали от медицински инциденти и лекарски грешки;     родителити на деца с неврологични заболявания и Епилепсия; жени в риск; лечение на зависимости.

Превенция на заболявания чрез регулация на тялото и теглото с двигателни упражнения; Здравословно хранене и ЛФК;  Внимание към лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови; превенция на СПИН, зависимости и преодоляване на неравенство в здравеопазването.

        Отговорено е на всекидневни жалби, изпращани са писма до НЗОК, РЗОК, РЗИ, ИА"Медицински одит", за извършване на проверки, подобряване на лечението и спазване на алгоритмите за лечение и Медицинските стандарти.

През 2012 г.- 2015 г.  "БАЗП" работи  заедно с граждански и правителствени структури за въвеждането на механизми за защита правата на пациентите и взаимодействието между тях са диалогът и партньорството в структурите на МЗ, държавни и общински лечебни заведения.

Все още няма устойчиви форми за гражданско участие в управлението и контрола на всички нива и сфери в системата на здравеопазването, въпреки участие в Надзорния съвет на НЗОК, Съвет по акредитация на лечебните заведения към МЗ, Фонд за лечение на деца и други комисии.

Дейностите,  които осъществяваме:

- правозащитна - осъществяване на квалифицирани юридически консултации и медико-консултантска помощ за граждани по проблеми, свързани със здравеопазването; разработване на механизми и процедури за помирение и посредничество при конфликти в сферата на здравеопазването; процедури за бърза и качествена работа по жалби от граждани;

- публична - организиране и провеждане на кръгли маси, конференции и симпозиуми по правата на пациентите, редовно и периодично присъствие в електронните и печатни медии, гражданско участие в управлението и контрола на здравната система и усъвършенстване на здравното законодателство.

Основните направления в дейността на "БАЗП":

- 2012г. - участие в обществения съвет по здравеопазване и срещи с министъра на здравеопазването и Управителя на НЗОК относно проблемите, свързани с финансирането на лечебните заведения, липса на лекарства, направления за клинични изследвания и специалисти.

- Дейността на Управителния съвет (УС) на "БАЗП" и неговите членове през 2012 г.- 2015 г. бяха насочени към по-нататъшно информиране за програми на "БАЗП" във всички области на страната, както и активизиране на членове и граждани за оказване на активно съдействие в реформиране на здравеопазването в РБългария и подтикване администрацията да си свърши работата.

В организацията постъпваха ежедневно  многобройни жалби, запитвания относно различни проблеми на пациентите, свързани с качеството и липсата на стандарти в медицинската помощ и услуги. Своевременно сме помагали с консултации и съдействие на място, сезирахме за проверки контролни органи. Сезирахме компетентни държавни органи, включително и разследващи органи, с искане за съдействие при решавана на конкретни казуси. Не получавахме винаги пълно съдействие.

  Проучваха се проблеми и на хора в неравностойно социално положение, свързани с получаване на медицински услуги и лечение, и им се съдействаше да получават безплатни лекарства, прегледи и консултации.

Като нова дейност на "БАЗП" е участието ни в Експертния съвет към благотворителната инициатива "Българската Коледа", под егидата на Президента Росен Плевнелиев и цялостната промяна в дарителството за деца.

В дейността ни през 2011-2015 г. се включвахме и информирахме Комисията по здравеопазване и Министерството на здравеопазването (МЗ) за възникнали проблеми с лечение, преразходи при осигуряване на лекарствени средства, особено в онкологията, проблеми с доплащане, както и искания за точно остойностяване на медицинските услуги, достъпност и равнопоставеност на пациентите, качество при лечение по клиничните пътеки и други.

Средствата, с които "БАЗП" се стреми да реализира своите цели са свързани с активна работа в специализирани структури в здравеопазването; анализ на действащото законодателство и нормативна база по отношение на здравното осигуряване; медицинското обслужване на пациентите, промяна в законодателството, обучение на пациентите в НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА АКАДЕМИЯ, член на „"БАЗП"“.

Събирахме и обобщавахме голям масив от информация, изготвяхме Становища до МЗ, НЗОК, НС, КЗК, предложения от потърпевши граждани при болнично или доболнично лечение, получени при срещи в областните центрове, предлагахме експертни становища на потърпевши граждани при оказване на медицинска помощ и лечение, подпомагането им при разследвания, съдебни дела и други.

Помагахме в  подготвяне на жалби на пациенти, сезирахме съответните органи при нарушения на права на пациенти, проследявахме пътя на жалбите, доколкото имаме възможност за това.

Помагахме на пациентите, увредени от лекарски грешки при немарливо изпълнение на задълженията, консултирахме пациентите как да подават жалби до Министерството на здравеопазването (МЗ), Регионална здравна инспекция (РЗИ), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК) и други и се търси отговорност.

От 2002 г. до сега не е приет Закон за правата на пациентите, не се създадоха необходими протоколи на поведение, няма достъп до качествена медицинска помощ, проблемите на съдебно-медицинската експертиза продължват да се задълбочават. Положителен резултат,  вследствие на нашите усилия са: усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови медицински стандарти от МЗ.

Нашата организация разработи съвместно с лечебни заведения ново Информирано съгласие, според изискванията на ЗЗ и ЗЗО,  чрез което да се гарантират правата на пациента и законните интереси, които въпреки че са разписани в Закона за здравето, не се изпълняват и санкционират. Новото информирано съгласие през юли 2014 г. беше представено на Управителя на НЗОК и предложено за включване в Документ № 4 на всяка клинична пътека, но беше обещано, че едва в НРД 2016 г. ще може да бъде включено. Досега не е направено нищо за създаване на такава промяна, а това ще гарантира правата на пациентите и лекарите.

       Липсата на интегрирано електронно здравеопазване продължава да поставя на риск здравето и правата на пациентите, при ползването на различни медицински услуги, както и създава предпоставки за злоупотреби, поради липса на прозрачност на разходване на средствата в НЗОК и РЗОК.

Участвали сме в многобройни предавания за правата на пациентите в няколко медии – БНТ, Би Ти Ви, Нова телевизия, ТВ 7, Европа, Канал 3, Bulgaria ON AIR и други, като се стремим да сме полезни на пациентите.

Наред с дейността си в България, "БАЗП" има и участие в Международните организации - IAPO, EPF, PIF, ECPC, ЕК, EPHA, Active Citizenship Network,  ESMO и др., от където информираме пациентите в България.

  "БАЗП" проведе през юни, 2012 г. конференция по проект на ЕК „Леонардо да Винчи – учене по време на работа през целия живот” в София, който е за продължително обучение на медицински кадри и  болногледачи в 5 европейски държави.

"БАЗП" участва на Международни форуми и проекти, конференции и срещи с представители на чуждестранни пациентски организации, представители на властта и болничната администрация за Европейските Добри Практики - EPF, IAPO, ECPC, PIF, ЕК, EPHA, ESMO, Active Citizenship Network и други, които стават достояние чрез медиите.

           Участвахме в работна група на EPF през м.Април 2015 г. в София, на която обсъждахме предложенията ни за усъвършенстването на Директивата за трансгранично сътрудничество през м.Октомври 2015 г. в ЕП.

Бяхме съорганизатори с ЕСРС на обсъждане в София на Европейска концепция за наличието на 198 редки видове рак (при  по-малко от 6% от населението има такъв вид рак) в Европейския съюз. В РБългария има повече от 20% по-ниска успеваемост на лечение на масово разпространените локации на рака и не повече от 30% успеваемост на лечението при редките видове рак. Като цяло трябва да се промени цялата система относно диагностиката и лечението на всички онкологични заболявания в ЕС. Липсва общонационална програма за скрининг на онкологичните заболявания и актуален за 2015 г. регистър на всички онкологични заболявания.

Предстои решаване на огромните проблеми с патоанатомията, хистологията и съдебната медицина, свързани с експертизи, изследвания, отказ от извършване на СМЕ и други.

          Участваме през 2011-2015 г. в международни форуми в Брюксел на ECPC, EPF, в Италия - на ESMO, в което представихме проблемите на българските пациенти. Обменихме опит с другите държави-членки на ЕС, в които също има проблеми, като в основата се поставя овластяването на пациентите.

 

 

 

Пламен Таушанов,

Председател на УС на "БАЗП"

Видео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5193

Партньори